Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Karjeras nedēļa

There are no translations available.

 

postheadericon Informācija par skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2023./2024. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa).

10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

Uzsākot mācības 2023./2024. mācību gadā, I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu un matemātikas virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

11., 12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klasē, 2.-8. klasē un 11., 12. klasēs pieņem skolas kancelejā darbdienās no plkst .09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija skolas kancelejā darbdienās no plkst. 09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Kancelejas tālrunis 26422034

 

postheadericon UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

There are no translations available.

Aizkraukles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2022/39

PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĀCIJAI UN UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ AIZKRAUKLES NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

* Saistošie noteikumi  nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartību mācību uzsākšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

* Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

* Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

* Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

Noteikumi, pievienotie dokumenti un iesniegums pielikumā

 

postheadericon 2022./23.mācību gads

There are no translations available.

 

 

postheadericon Kontaktinformācija

There are no translations available.

 

Skolas adrese: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Skolas e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skolas direktore

Inese Saulīte

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28739175

65161703

Direktores vietniece izglītības jomā

Maija Ancāne

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26141789

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Sandra Māliņa

sandra.malina@aizkraukle.lv

26343849

Direktores vietniece izglītības un informācijas tehnoloģiju jomā

Elvīra Broka

elvira.broka@aizkraukle.lv

26438536

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Andrejs Pastars

andrejs.pastars@aizkraukle.lv

26425297

Skolas lietvede

Marita Bite

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

26422034

65161442

Logopēdi

Baiba Vingre

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Iveta Poiša

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

25150067

 

26403707

Sociālais pedagogs

Helēna Sudare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

25945246

Skolas medmāsa

Marina Kočergina

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28373385

Skolas bibliotekāre

Lolita Kalniņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28312765

Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

Saņēmējs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Saņemšanas vieta : Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

 

postheadericon Autobusu kustības saraksts

There are no translations available.

 

postheadericon Atzinība

There are no translations available.

 

postheadericon Turpinās mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

There are no translations available.

Par spīti attālinātajam mācību procesam, skolēniem joprojām tiek dota iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, lai pārbaudītu savas zināšanas, kā arī paplašinātu redzesloku.

Š.g. 4.janvārī, uzreiz pēc skolas brīvlaika, notika latviešu valodas olimpiādes 2.posms 8.-9.klasēm. Šogad 1.reizi olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem notika tiešsaistē, kur kopā piedalījās 1101 skolēns no visas Latvijas. I.Gaiša Kokneses vidusskolas 9.b klases skolniece Alise Lasovska saņēma uzaicinājumu uz 3.posmu – valsts olimpiādi, kas notiks 26.martā. Tā kā ārkārtas situācijas laikā gatavošanās olimpiādei skolēniem lielākoties notiek patstāvīgi, tad vēl jo lielāks ir prieks par labiem panākumiem. Pati Alise saka: ”Piedalīties tiešsaistes olimpiādē bija interesanta pieredze, pildot darbu, nav tāds uztraukums kā klātienē. Olimpiādē bija 38 uzdevumi, kuru izpildei bija atvēlētas divas stundas. Kopumā man viss patika, rezultāts mani iepriecināja.”

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Andrai Kārkliņai par sniegtajām zināšanām un atbalstu Alisei ikdienas mācību darbā un gatavojoties olimpiādei!

Veiksmi Alisei nākamajā olimpiādes posmā!

 

postheadericon Pateicība skolotājiem

There are no translations available.