Get Adobe Flash player
Home Par skolu Uzņemšana 1.klasē

postheadericon Uzņemšana 1.klasē

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek līdz jaunā mācību gada sākumam atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

  1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
  2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
  3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
    • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
    • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
    • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

Vēlams iesniegumus uz 1.klasi iesniegt līdz 17.jūnijam.

Pielikumā 1)Iesniegums, 2)Piekrišana datu apstrādei un saistību raksts