Get Adobe Flash player
Home Par skolu Informācija par skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2023./2024. mācību gadā

postheadericon Informācija par skolēnu uzņemšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2023./2024. mācību gadā

There are no translations available.

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši 2022. gada 11. janvāra  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/39 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”

1. klasē:

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) :

Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;

 1. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa).

10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā ( kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

Uzsākot mācības 2023./2024. mācību gadā, I.Gaiša Kokneses vidusskola piedāvās divus padziļinātos mācību priekšmetu komplektus:

 • Dabaszinātņu un matemātikas virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II, matemātika II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

11., 12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011): uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma.

 • Dabaszinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), ķīmija II, bioloģija II
 • Valodu un sociālo zinātņu virziena programma: ar padziļinājumiem svešvaloda II (angļu val.), latviešu valoda un literatūra II, sociālās zinātnes II

Vecāki vai pilngadīgs skolēns personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā; līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam; pilngadīgam skolēnam personu apliecinošam dokumentam. Iestājoties vidusskolā, iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klasē, 2.-8. klasē un 11., 12. klasēs pieņem skolas kancelejā darbdienās no plkst .09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē  varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija skolas kancelejā darbdienās no plkst. 09:00- 12:00 un no plkst. 12:30-14:00

Kancelejas tālrunis 26422034