Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Izglītojamo drošības noteikumi

There are no translations available.

Noteikumi nosaka Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  mācību norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem un Skolas personālam, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos:

*evakuācijas plāns;

*iekšējās kārtības noteikumi;

*drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās

 

Noteikumi pielikumā

Attachments:
Download this file (Izglitojamo_drosibas_noteikumi.doc)Izglitojamo_drosibas_noteikumi.doc[ ]458 Kb
 

postheadericon IGKV pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

 

Pielikumā pašnovērtējuma ziņojums

Attachments:
Download this file (Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf)Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf[ ]373 Kb
 

postheadericon Attālināta mācību procesa nodrošināšanas kārtība Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021./2022.mācību gadā

There are no translations available.

Šie noteikumi nosaka attālinātā mācību procesa organizācijas pamatnosacījumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021./2022.mācību gadā.

Attālināts mācību process ir saistošs izpildei Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  skolēniem un pedagogiem, ja tiem ir piemēroti (noteikti) obligāti pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija) vai skolā noteiktas attālinātās mācības pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

Noteikumi pielikumā

 

postheadericon Sveiciens skolotāju dienā!

There are no translations available.

 

postheadericon Izglītojamā pieteikšana 1. klasē

There are no translations available.

* Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu vecāki vai likumiskais pārstāvis piesaka izglītojamo mācībām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klasē tajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.

* Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vai likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.

* Izglītojamā pieteikšana 1. klasē notiek, sākot ar kārtējā gada 1.aprīli un līdz mācību gada sākumam.

* Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu.

Pielikumā - 1) "Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1.klasē" 2) Iesniegums

 

postheadericon Kārtība, kādā tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības IGKV klātienes un ārtelpu nodarbībās

There are no translations available.

Kārtība nosaka darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un ārtelpās,

konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.

Kārtība - pielikumā


Attachments:
Download this file (KĀRTĪBA no 29.03.2021.pdf)KĀRTĪBA no 29.03.2021.pdf[ ]250 Kb
 

postheadericon MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

There are no translations available.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot skolēna mācību sasniegumus, lai sekmētu katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

* daudzveidīgi, objektīvi un atbilstoši izziņas līmeņiem novērtēt katra skolēna mācību sasniegumus, to dinamiku, ievērojot viņa vajadzības, intereses un individualitāti;

* veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesa plānošanā skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai;

* sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā;

* motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus;

* sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību darba rezultātiem, mācot mācīties un veikt pašvērtējumu;

* veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību.

Attachments:
Download this file (IGKV_VK.pdf)IGKV_VK.pdf[ ]418 Kb
 

postheadericon IGKV audzināšanas programma

There are no translations available.

Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

21.gadsimtā izglītošanās notiek visa mūža garumā, un tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa - apzināta izvēle un gandarījums; zināt un prast vairāk, ātrāk, precīzāk; mācīties un studēt ar sapratni un patiku, mācīties citam no cita neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa; mācīties individuālām prasībām piemērotā vidē, izmantojot modernus mācību līdzekļus.

Pielikumā Audzināšanas programma

Attachments:
Download this file (AUDZ. programma lidz 2021.pdf)AUDZ. programma lidz 2021.pdf[ ]642 Kb
 

postheadericon Skolas vēsture

There are no translations available.

  • Pirmo skolu Koknesē atvēra Ernsts Gliks 1688. gadā luterāņu bērniem.
  • 1845.gadā barons Otto fon Levenšterns ierīko t.s. Elizabetes skolu muižas bērniem.
  • 1869.gadā sāk darboties Balbieru sešklasīgā pagastskola Bormaņos.
  • 1877.gadā Krievkalnā uzceļ pareizticīgo baznīcu un skolu, kuru ilgus gadus vada priesteris Jēkabs Karps.
  • 1911.gadā atver proģimnāziju, kas tiek sagrauta Pirmā pasaules kara laikā.
  • Pēc I pasaules kara Koknesē darbojas tikai Kokneses Balbieru un Krievkalna II pakāpes pamatskolas. I pakāpes pamatskolas darbojas arī Bilstiņos un Viskāļos.
  • Pēc Otrā pasaules kara darbojas Balbieru pamatskola (to Kokneses vidusskolai pievieno 1965.g.), un uz Krievkalna skolas bāzes 1951.gadā izveido Kokneses vidusskolu.
  • Pirmais Kokneses vidusskolas izlaidums bija 1954./55. mācību gadā.
  • Jaunā ēkā Parka ielā 27 skola darbojas kopš 1965.gada 13.septembra, un 1985.gada rudenī atklāj vēl vienu jaunu korpusu.
  • Kopš 2002.gada 1.septembra skolai Ilmāra Gaiša (1931. - 1984.) vārds.

Read more...

 
More Articles...