Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Pateicība skolotājiem

There are no translations available.

 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikums

There are no translations available.

* Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai

* Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums

* Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu

* Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība

 

Nolikums pielikumā

Attachments:
Download this file (IGKV_Nolikums.doc)IGKV_Nolikums.doc[ ]2393 Kb
 

postheadericon Kontaktinformācija

There are no translations available.

Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Saņēmējs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Maksātājs: Kokneses novada dome
Juridiskā adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043494
Saņemšanas vietas adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV94HABA0551003424462

 

postheadericon Pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

2020./2021. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 391 skolēns, tajā skaitā 331 skolēns no Kokneses novada, bet 60 (15,3 %) skolēni – no 11 citām pašvaldībām. Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2020./2021. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 mācību gados

I.Gaiša Kokneses vidusskolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos (VPD), eksāmenos un centralizētājos eksāmenos (CE) uzskaite un salīdzinošā analīze, kā arī sekots izglītojamo sasniegumu dinamikai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Pamatojoties uz to, tiek meklētas cēloņsakarības un izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanai. Visos 3 aplūkotajos mācību gados skolas vidējie rezultāti lielākajā daļā valsts pārbaudījumu ir augstāki kā valstī. Valsts pārbaudes darbos iegūtie rezultāti pārsvarā atbilst ikdienas mācību darba rezultātiem.

Tas ļauj secināt:

* ir izvēlētas atbilstošas mācību metodes un daudzveidīgi resursi, kas atbilst mācību satura īstenošanai. Izglītojamie izprot pārbaudes darba tēmas, pārzina uzdevumu veidus;

* efektīvs darbs stundās, akcentējot pārbaudes darbu uzdevumu veidus, tēmas;

* rezultātu prognozēšana, veicot iepriekšējo gadu pārbaudes darbu uzdevumus;

* mācību satura sasaiste ar izglītojamajiem aktuālām tēmām;

* diferencēta pieeja izglītojamo prasmju pilnveidošanā un nostiprināšanā;

* klašu dalīšana grupās latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguvei;

* valodās augsts līmenis ir mutvārdu daļā, pilnveidota prasme skolēniem izteikt savu viedokli un pamatot to;

* pedagogu kompetence un individuāla pieeja izglītojamiem nodrošina kvalitatīvāku izglītojamo sagatavošanos valsts pārbaudes darbu kārtošanai;

* skolas atbalsts audzēkņiem, nodrošinot PROF pieslēgumu portāla www.uzdevumi.lv pilnvērtīgai izmantošanai, patstāvīgi gatavojoties diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6.klase un matemātikā 3.klasei izpildei tiešsaistē.

Uzdevumi turpmākajam darbam:

* turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, pievēršot uzmanību mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai;

* turpināt izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīzi, lai plānotu turpmāko darbu;

* turpināt darbu pie izglītojamo personīgās atbildības paaugstināšanas par mācību procesa norisi un sasniedzamajiem rezultātiem;

* turpināt pilnveidot rakstītprasmi, lasīšanas tempu, viedokļu pamatošanas prasmes;

* valodas apguves popularizēšanas pasākumi (olimpiādes, konkursi);

* paplašināt IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, turpinot izmantot www.uzdevumi.lv izveidotos metodiskos materiālus un uzdevumus;

* dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos strādāt pie nestandarta situāciju uzdevumu risināšanas;

* jēgpilni izmantot atgādnes par svarīgākajiem jēdzieniem, fizikālajiem lielumiem, to mērvienībām un formulām dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos;

* valodas stundās attīstīt skolēniem klausīšanās un lasītprasmi, mācot ieklausīties gan skolotāju, gan pašu lasītajos tekstos, gan audio ierakstos.

Attachments:
Download this file (pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc)pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc[ ]5263 Kb
 

postheadericon Kārtība, kādā notiek nepiederošu personu uzturēšanās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

There are no translations available.

  1. Kārtība nosaka Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu un nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Iestādē .
  2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un Iestādes darbības nepārtrauktību.
  3. Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.
  4. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā pēc mācību stundu sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu.
  5. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību norises laikā, vēršas pie dežuranta vai cita atbildīgā Iestādes darbinieka.
  6. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav izglītojamais, vecāks vai Iestādes darbinieks.
Attachments:
Download this file (Uzturesanas_kartiba.pdf)Uzturesanas_kartiba.pdf[ ]191 Kb
 

postheadericon Kārtība, kādā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā tiek organizēts mācību process 2020./2021.m.g. un epidemioloģiskie pasākumi

There are no translations available.

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā (turpmāk tekstā-Iestāde), lai pēc iespējas mazinātu audzēkņu, skolotāju un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu vispārējās pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus, kā informēšana, distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana.

2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, pedagogiem, personālam, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai citām personām (pilnvarotajiem pārstāvjiem).

3. Iestādes atbildīgās personas, kas koordinē noteikto prasību ieviešanu un veic pārraudzību, ir Iestādes direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, medicīnas māsa, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.

Skat.pielikumu!

Attachments:
Download this file (Kārtība -IGKV_20_21.m.g..doc)Kārtība -IGKV_20_21.m.g..doc[ ]68 Kb
 

postheadericon Pašvērtējuma ziņojums

There are no translations available.

2018./2019. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 410 skolēni.

Skolā ir 23 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2018./2019. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas

Skolā strādā 43 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 4, 2. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2018./2019. mācību gadā visi skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

Attachments:
Download this file (pasvert_zin_IGKV_18_19.doc)pasvert_zin_IGKV_18_19.doc[ ]5155 Kb
 

postheadericon IGKV PPDKN kārtība

There are no translations available.

  1. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas (turpmāk - Skola) pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība nosaka:

1.1.pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa mērķus, novērtēšanas principus un organizāciju, novērtēšanas kritērijus;

1.2.novērtēšanas komisijas darbības mērķus un uzdevumus, izveidošanas kārtību un darbības principus;

1.3.samaksas kārtību par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi .

  1. Novērtēšanas procesā pedagogam ir tiesības pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi (1.-3.pakāpe), neievērojot pēctecīgumu.
  2. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga novērtēšanas rezultāts, kas raksturo pedagoga profesionalitāti Skolā un tā ir spēkā tikai Skolā.
Attachments:
Download this file (IGKV_PPDKN kartiba.pdf)IGKV_PPDKN kartiba.pdf[ ]772 Kb
 

postheadericon Skolas pašvērtējuma ziņojums 2017./18.m.g.

There are no translations available.

2017./2018. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 410 skolēni, tajā skaitā 349 skolēni no Kokneses novada, bet 42 (10 %) skolēni – no  citām pašvaldībām

Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2017./2018. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Nr.

Izglītības programma

Izglītības programmas kods

Licence Nr.

Izdošanas datums

Izglītojamo skaits

1.

Pamatizglītības programma

21011111

V-2015

27.04.2010.

308

2.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-2017

27.04.2010.

15

3.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-2018

27.04.2010.

87

Kopā

410

Skolā strādā 43 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2017./2018. mācību gadā 36 skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa, speciālā un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

 
More Articles...