Get Adobe Flash player
Sākums Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon IGKV PPDKN kārtība

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 49.1panta 3.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”12.punktu

Pielikumi:
IGKV_PPDKN kartiba.pdfIGKV_PPDKN kartiba.pdf[ ]1131 Kb
 

postheadericon NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar 2016. gada 5.jūlija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.445.

 

postheadericon Skolas pašvērtējuma ziņojums 2016./17.m.g.

2016./2017. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācījās 393 skolēni. Skolā bija 23 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2016./2017. mācību gadā realizēja šādās izglītības programmas:

Nr.

Izglītības programma

Izglītības programmas kods

Licence Nr.

Izdošanas datums

Izglītojamo skaits

1.

Pamatizglītības programma

21011111

V-2015

27.04.2010.

289

2.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-2017

27.04.2010.

16

3.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-2018

27.04.2010.

88

Kopā

393

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2016./2017. mācību gadā 37 skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa, speciālā un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

Skolas budžetu nodrošina Kokneses novada pašvaldība. Skolas finansējumu 2016.gadā veidoja:

*     pašvaldības budžets kopā ar investīcijām (ieskaitot skolas siltināšanas un renovācijas projektus) 1 191 296 EUR;

*     mērķdotācija pedagoģiskā personāla atalgojumam 536 167 EUR;

*     mērķdotācija mācību līdzekļiem un grāmatām 7 712 EUR.

Skolas mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un kārtīgas. Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās skolas telpās atbilst normām. Sporta stundas notiek skolas sporta zālē, sporta hallē, stadionā un peldbaseinā.

Skolai ir dienesta viesnīca. Skolēniem ir pieejamas divas datorklases ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Skolā darbojas informācijas centrs – datorizēta lasītava.

 

postheadericon Ilmāra Gaišas Kokneses vidusskolas interešu izglītības programmas

 

postheadericon Uzņemšana 10.klasē

 

postheadericon Skolas darbības pašvērtējums

2014./2015. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 392 skolēni, tajā skaitā 348 skolēni no Kokneses novada, bet 44 (11,2 %) skolēni – no 19 citām pašvaldībām

Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2014./2015. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji.

 

postheadericon Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

Cien. nākamā 2014./15. m.g. 1.kl.vecāki!

I.Gaiša Kokneses vidusskola informē, ka atbilstoši MK noteikumiem par "Kārtību kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi",  Kokneses novada pašvaldība nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām.

Lūgums iegādāties, obligātā izglītības satura apguvei, individuālos mācību līdzekļus –

 • parasto zīmuli,
 • krāsainos zīmuļus,
 • lineālu,
 • 3 plānās rūtiņu klades (izmantosim vairākus gadus),
 • 2 līniju burtnīcas 1.klasei,
 • 2 lielo rūtiņu burtnīcas,
 • zilas krāsas pildspalvu,
 • guaša krāsas, 3 dažāda lieluma saru otas, trauks ūdenim, plastmasas palete ( krāsu jaukšanai), vaska krītiņus, zīmēšanas bloku (A4), 2 mapes ( darba lapām un bērnu darbiem), vēlama vaskadrāna 60*60 cm, ar ko pārklāt solu,
 • šķēres, plastilīnu, abpusēju aplikāciju papīru, līmes zīmuli, PVA līmi,
 • sporta tērpu un apavus
 • peldēšanas piederumus ( peldbikses/peldkostīms, čības, peldcepure).


Ar cieņu 1kl. audz. Ī.Karosa.

 

postheadericon Izglītības programmas

 

postheadericon Digitālā klase

Modernizējot mācību vidi un vairojot skolas konkurētspēju, skolā izveidota Digitālā klase. Digitālajā klasē darbs tiks organizēts, izmantojot 20 planšetdatorus un “Samsung School” risinājumu. Tas ļaus skolotājiem sekot līdzi ne tikai visas klases veikumam, bet arī pārraudzīt katra skolēna individuālo darbu. Turklāt ierastos mācību materiālus – darba burtnīcas un grāmatas – būs iespējams papildināt ar izglītojošām aplikācijām un interneta resursiem, tā padarot stundas interesantas un aizraujošas.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...