Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANA UN ĪSTENOŠANA

There are no translations available.

Attālināto mācību organizēšanas kārtība nosaka attālinātā mācību procesa organizēšanas pamatprincipus Ilmāra gaiša Kokneses vidusskolā, tehnisko līdzekļu pieejamību un nodrošināšanu, dalības un uzdevumu izpildes kontroli, rīcību tehnisku traucējumu gadījumā, drošības prasības, kā arī izglītības iestādes resursu un infrastruktūras izmantošanu attālināto mācību procesā.

* Kārtība izstrādāta, lai veiksmīgi īstenotu attālināto mācību procesu izglītības iestādē, tādējādi nodrošinot katram izglītojamam mūsdienīgas lietpratības izglītību. Iekļaujot attālināto mācību elementus ikdienas mācību procesā tiek pilnveidotas izglītojamo digitālās prasmes un adaptācijas spējas darbam dažādās situācijās, kas palīdz pilnveidot izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes, kā arī mazina spriedzi un apjukumu krīzes situācijās.

* Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu pedagoģisku pieeju un pamatprincipu ievērošanu, organizējot attālināto mācību īstenošanu kombinēta mācību procesa ietvaros.

* Kārtība ir saistoša izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem vai izglītojamo likumiskiem pārstāvjiem.

ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA - pielikumā

 

postheadericon UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

There are no translations available.

Aizkraukles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2022/39

PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĀCIJAI UN UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ AIZKRAUKLES NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

* Saistošie noteikumi  nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartību mācību uzsākšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

* Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

* Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

* Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

Noteikumi, pievienotie dokumenti un iesniegums pielikumā

 

postheadericon Karjeras izglītības programma

There are no translations available.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras vadības prasmes ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

 

Karjeras izglītības programma pielikumā

Attachments:
Download this file (IGKV_programma.pdf)IGKV_programma.pdf[ ]387 Kb
 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti; Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību; Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts

 

Pašnovērtējuma ziņojums pielikumā

Attachments:
Download this file (Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf)Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf[ ]267 Kb
 

postheadericon IGKV pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

 

Pielikumā pašnovērtējuma ziņojums

Attachments:
Download this file (Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf)Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf[ ]373 Kb
 

postheadericon IGKV audzināšanas programma

There are no translations available.

Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

21.gadsimtā izglītošanās notiek visa mūža garumā, un tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa - apzināta izvēle un gandarījums; zināt un prast vairāk, ātrāk, precīzāk; mācīties un studēt ar sapratni un patiku, mācīties citam no cita neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa; mācīties individuālām prasībām piemērotā vidē, izmantojot modernus mācību līdzekļus.

Pielikumā Audzināšanas programma

Attachments:
Download this file (AUDZ. programma lidz 2021.pdf)AUDZ. programma lidz 2021.pdf[ ]642 Kb
 

postheadericon Skolas vēsture

There are no translations available.

  • Pirmo skolu Koknesē atvēra Ernsts Gliks 1688. gadā luterāņu bērniem.
  • 1845.gadā barons Otto fon Levenšterns ierīko t.s. Elizabetes skolu muižas bērniem.
  • 1869.gadā sāk darboties Balbieru sešklasīgā pagastskola Bormaņos.
  • 1877.gadā Krievkalnā uzceļ pareizticīgo baznīcu un skolu, kuru ilgus gadus vada priesteris Jēkabs Karps.
  • 1911.gadā atver proģimnāziju, kas tiek sagrauta Pirmā pasaules kara laikā.
  • Pēc I pasaules kara Koknesē darbojas tikai Kokneses Balbieru un Krievkalna II pakāpes pamatskolas. I pakāpes pamatskolas darbojas arī Bilstiņos un Viskāļos.
  • Pēc Otrā pasaules kara darbojas Balbieru pamatskola (to Kokneses vidusskolai pievieno 1965.g.), un uz Krievkalna skolas bāzes 1951.gadā izveido Kokneses vidusskolu.
  • Pirmais Kokneses vidusskolas izlaidums bija 1954./55. mācību gadā.
  • Jaunā ēkā Parka ielā 27 skola darbojas kopš 1965.gada 13.septembra, un 1985.gada rudenī atklāj vēl vienu jaunu korpusu.
  • Kopš 2002.gada 1.septembra skolai Ilmāra Gaiša (1931. - 1984.) vārds.

Read more...

 

postheadericon KĀRTĪBA, KĀDĀ SKOLĀ TIEK VEIKTS DARBS AR IZGLĪTOJAMIEM NEATTAISNOTO KAVĒJUMU NOVĒRŠANAI

There are no translations available.

* Pedagogu pienākums ir izglītot  skolēnus atbilstoši Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteiktajam saturam, lai skolēni var apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pamatizglītības ieguvei un tālākizglītībai.
* Skolēnu vecāku pienākums ir nodrošināt, lai viņu bērni ierastos skolā un lai viņiem būtu iegādāti visi nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi.
* Skolēnu pienākums ir apmeklēt skolu, ar savu uzvedību nepārkāpjot citu skolēnu tiesības iegūt izglītību, kā arī nepārkāpjot pedagogu tiesības uz pozitīvu darba vidi, piedalīties mācību stundās, apgūt Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto mācību saturu un iegūt pamatizglītību.
* Ja skolēns nevar ierasties skolā attaisnojoša iemesla dēļ, vecāki par to informē skolēna klases audzinātāju.

Kārtība - Pielikumā

 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas attīstības plāns

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas attīstības vīzija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Skolas mērķis: 1. Veidot radošu, profesionālu, demokrātisku un drošu izglītības vidi.

2. Organizēt un īstenot izglītības apguves procesu pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanai.

Skolas uzdevumi: 1. Īstenot, izvērtēt un pilnveidot licencētās izglītības programmas.

2. Mērķtiecīgi sadarboties ar skolēna ģimeni, lai sekmētu un atbalstītu skolēnu personības izaugsmi.

3. Efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos līdzekļus, sekmējot daudzveidīgu mācību un audzināšanas darba formu un metožu izmantošanu.

 

Pielikumā - Skolas attīstības plāns

Attachments:
Download this file (IGKV_attīstības plāns.pdf)IGKV_attīstības plāns.pdf[ ]687 Kb
 
More Articles...