Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzināšanas programma

There are no translations available.

Saturs

 • Ievads
 • Audzināšanas darbības programmas pamatnostādnes. Mērķis, prioritātes un uzdevumi.
 • Klases audzinātāja dokumentācija
 • Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi
 • Audzināšanas darba virzieni un saturs
 • Ieteikumi audzināšanas stundu sadalījumā pa prioritārajām tēmām
 • Interešu izglītība. Programmu nosaukumi

Izstrādājot I. Gaiša Koknese vidusskolas attīstības plānu audzināšanas darbā tiek ievērots likums „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” un iekļauts un izmantots VISC metodiskais līdzeklis Klases stundu programmas paraugs“ (2016.gads), kas palīdzēs mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Programma tika veidota, ievērojot Izglītības un Zinātnes ministrijas noteiktos prioritāros virzienus audzināšanas darbam, IZM izstrādāto standartu sociālzinībās un drošībā, skolas prioritātes, mērķus un uzdevumus, ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, klases audzinātāja paraugnoteikumus un skolēnu vecumposmu īpatnības.

Attachments:
Download this file (AUDZ. programma IGKV.pdf)AUDZ. programma IGKV.pdf[ ]926 Kb
 

postheadericon IGKV PPDKN kārtība

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 49.1panta 3.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”12.punktu

Attachments:
Download this file (IGKV_PPDKN kartiba.pdf)IGKV_PPDKN kartiba.pdf[ ]1131 Kb
 

postheadericon NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

There are no translations available.

NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar 2016. gada 5.jūlija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.445.

 

postheadericon Skolas pašvērtējuma ziņojums 2016./17.m.g.

There are no translations available.

2016./2017. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācījās 393 skolēni. Skolā bija 23 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2016./2017. mācību gadā realizēja šādās izglītības programmas:

Nr.

Izglītības programma

Izglītības programmas kods

Licence Nr.

Izdošanas datums

Izglītojamo skaits

1.

Pamatizglītības programma

21011111

V-2015

27.04.2010.

289

2.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-2017

27.04.2010.

16

3.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-2018

27.04.2010.

88

Kopā

393

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2016./2017. mācību gadā 37 skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa, speciālā un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

Skolas budžetu nodrošina Kokneses novada pašvaldība. Skolas finansējumu 2016.gadā veidoja:

*     pašvaldības budžets kopā ar investīcijām (ieskaitot skolas siltināšanas un renovācijas projektus) 1 191 296 EUR;

*     mērķdotācija pedagoģiskā personāla atalgojumam 536 167 EUR;

*     mērķdotācija mācību līdzekļiem un grāmatām 7 712 EUR.

Skolas mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un kārtīgas. Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās skolas telpās atbilst normām. Sporta stundas notiek skolas sporta zālē, sporta hallē, stadionā un peldbaseinā.

Skolai ir dienesta viesnīca. Skolēniem ir pieejamas divas datorklases ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Skolā darbojas informācijas centrs – datorizēta lasītava.

 

postheadericon Ilmāra Gaišas Kokneses vidusskolas interešu izglītības programmas

There are no translations available.

 

postheadericon Uzņemšana 10.klasē

There are no translations available.

 

postheadericon Skolas darbības pašvērtējums

There are no translations available.

2014./2015. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 392 skolēni, tajā skaitā 348 skolēni no Kokneses novada, bet 44 (11,2 %) skolēni – no 19 citām pašvaldībām

Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2014./2015. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji.

 

postheadericon Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

There are no translations available.

Cien. nākamā 2014./15. m.g. 1.kl.vecāki!

I.Gaiša Kokneses vidusskola informē, ka atbilstoši MK noteikumiem par "Kārtību kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi",  Kokneses novada pašvaldība nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām.

Lūgums iegādāties, obligātā izglītības satura apguvei, individuālos mācību līdzekļus –

 • parasto zīmuli,
 • krāsainos zīmuļus,
 • lineālu,
 • 3 plānās rūtiņu klades (izmantosim vairākus gadus),
 • 2 līniju burtnīcas 1.klasei,
 • 2 lielo rūtiņu burtnīcas,
 • zilas krāsas pildspalvu,
 • guaša krāsas, 3 dažāda lieluma saru otas, trauks ūdenim, plastmasas palete ( krāsu jaukšanai), vaska krītiņus, zīmēšanas bloku (A4), 2 mapes ( darba lapām un bērnu darbiem), vēlama vaskadrāna 60*60 cm, ar ko pārklāt solu,
 • šķēres, plastilīnu, abpusēju aplikāciju papīru, līmes zīmuli, PVA līmi,
 • sporta tērpu un apavus
 • peldēšanas piederumus ( peldbikses/peldkostīms, čības, peldcepure).


Ar cieņu 1kl. audz. Ī.Karosa.

 

postheadericon Izglītības programmas

There are no translations available.

 
More Articles...