Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Pateicība skolotājiem

There are no translations available.

 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikums

There are no translations available.

* Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai

* Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums

* Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu

* Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība

 

Nolikums pielikumā

Attachments:
Download this file (IGKV_Nolikums.doc)IGKV_Nolikums.doc[ ]2393 Kb
 

postheadericon Pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

2020./2021. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 391 skolēns, tajā skaitā 331 skolēns no Kokneses novada, bet 60 (15,3 %) skolēni – no 11 citām pašvaldībām. Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2020./2021. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 mācību gados

I.Gaiša Kokneses vidusskolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos (VPD), eksāmenos un centralizētājos eksāmenos (CE) uzskaite un salīdzinošā analīze, kā arī sekots izglītojamo sasniegumu dinamikai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Pamatojoties uz to, tiek meklētas cēloņsakarības un izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanai. Visos 3 aplūkotajos mācību gados skolas vidējie rezultāti lielākajā daļā valsts pārbaudījumu ir augstāki kā valstī. Valsts pārbaudes darbos iegūtie rezultāti pārsvarā atbilst ikdienas mācību darba rezultātiem.

Tas ļauj secināt:

* ir izvēlētas atbilstošas mācību metodes un daudzveidīgi resursi, kas atbilst mācību satura īstenošanai. Izglītojamie izprot pārbaudes darba tēmas, pārzina uzdevumu veidus;

* efektīvs darbs stundās, akcentējot pārbaudes darbu uzdevumu veidus, tēmas;

* rezultātu prognozēšana, veicot iepriekšējo gadu pārbaudes darbu uzdevumus;

* mācību satura sasaiste ar izglītojamajiem aktuālām tēmām;

* diferencēta pieeja izglītojamo prasmju pilnveidošanā un nostiprināšanā;

* klašu dalīšana grupās latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguvei;

* valodās augsts līmenis ir mutvārdu daļā, pilnveidota prasme skolēniem izteikt savu viedokli un pamatot to;

* pedagogu kompetence un individuāla pieeja izglītojamiem nodrošina kvalitatīvāku izglītojamo sagatavošanos valsts pārbaudes darbu kārtošanai;

* skolas atbalsts audzēkņiem, nodrošinot PROF pieslēgumu portāla www.uzdevumi.lv pilnvērtīgai izmantošanai, patstāvīgi gatavojoties diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6.klase un matemātikā 3.klasei izpildei tiešsaistē.

Uzdevumi turpmākajam darbam:

* turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, pievēršot uzmanību mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai;

* turpināt izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīzi, lai plānotu turpmāko darbu;

* turpināt darbu pie izglītojamo personīgās atbildības paaugstināšanas par mācību procesa norisi un sasniedzamajiem rezultātiem;

* turpināt pilnveidot rakstītprasmi, lasīšanas tempu, viedokļu pamatošanas prasmes;

* valodas apguves popularizēšanas pasākumi (olimpiādes, konkursi);

* paplašināt IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, turpinot izmantot www.uzdevumi.lv izveidotos metodiskos materiālus un uzdevumus;

* dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos strādāt pie nestandarta situāciju uzdevumu risināšanas;

* jēgpilni izmantot atgādnes par svarīgākajiem jēdzieniem, fizikālajiem lielumiem, to mērvienībām un formulām dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos;

* valodas stundās attīstīt skolēniem klausīšanās un lasītprasmi, mācot ieklausīties gan skolotāju, gan pašu lasītajos tekstos, gan audio ierakstos.

Attachments:
Download this file (pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc)pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc[ ]5263 Kb
 

postheadericon Kārtība, kādā notiek nepiederošu personu uzturēšanās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

There are no translations available.

  1. Kārtība nosaka Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu un nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Iestādē .
  2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un Iestādes darbības nepārtrauktību.
  3. Ikviena persona, apmeklējot Iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.
  4. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā pēc mācību stundu sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu.
  5. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību norises laikā, vēršas pie dežuranta vai cita atbildīgā Iestādes darbinieka.
  6. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav izglītojamais, vecāks vai Iestādes darbinieks.
Attachments:
Download this file (Uzturesanas_kartiba.pdf)Uzturesanas_kartiba.pdf[ ]191 Kb
 

postheadericon IGKV PPDKN kārtība

There are no translations available.

  1. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas (turpmāk - Skola) pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība nosaka:

1.1.pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa mērķus, novērtēšanas principus un organizāciju, novērtēšanas kritērijus;

1.2.novērtēšanas komisijas darbības mērķus un uzdevumus, izveidošanas kārtību un darbības principus;

1.3.samaksas kārtību par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi .

  1. Novērtēšanas procesā pedagogam ir tiesības pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi (1.-3.pakāpe), neievērojot pēctecīgumu.
  2. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga novērtēšanas rezultāts, kas raksturo pedagoga profesionalitāti Skolā un tā ir spēkā tikai Skolā.
Attachments:
Download this file (IGKV_PPDKN kartiba.pdf)IGKV_PPDKN kartiba.pdf[ ]772 Kb