Get Adobe Flash player
Home Par skolu MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

postheadericon MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

There are no translations available.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot skolēna mācību sasniegumus, lai sekmētu katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

* daudzveidīgi, objektīvi un atbilstoši izziņas līmeņiem novērtēt katra skolēna mācību sasniegumus, to dinamiku, ievērojot viņa vajadzības, intereses un individualitāti;

* veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesa plānošanā skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai;

* sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā;

* motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus;

* sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību darba rezultātiem, mācot mācīties un veikt pašvērtējumu;

* veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību.

 

Vērtēšanas kārtība 2023./2024.m.g. II semestrim - pielikumā