Get Adobe Flash player
Home Par skolu Pašnovērtējuma ziņojums

postheadericon Pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

2020./2021. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 391 skolēns, tajā skaitā 331 skolēns no Kokneses novada, bet 60 (15,3 %) skolēni – no 11 citām pašvaldībām. Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2020./2021. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas:

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos pēdējos 3 mācību gados

I.Gaiša Kokneses vidusskolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos (VPD), eksāmenos un centralizētājos eksāmenos (CE) uzskaite un salīdzinošā analīze, kā arī sekots izglītojamo sasniegumu dinamikai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Pamatojoties uz to, tiek meklētas cēloņsakarības un izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanai. Visos 3 aplūkotajos mācību gados skolas vidējie rezultāti lielākajā daļā valsts pārbaudījumu ir augstāki kā valstī. Valsts pārbaudes darbos iegūtie rezultāti pārsvarā atbilst ikdienas mācību darba rezultātiem.

Tas ļauj secināt:

* ir izvēlētas atbilstošas mācību metodes un daudzveidīgi resursi, kas atbilst mācību satura īstenošanai. Izglītojamie izprot pārbaudes darba tēmas, pārzina uzdevumu veidus;

* efektīvs darbs stundās, akcentējot pārbaudes darbu uzdevumu veidus, tēmas;

* rezultātu prognozēšana, veicot iepriekšējo gadu pārbaudes darbu uzdevumus;

* mācību satura sasaiste ar izglītojamajiem aktuālām tēmām;

* diferencēta pieeja izglītojamo prasmju pilnveidošanā un nostiprināšanā;

* klašu dalīšana grupās latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguvei;

* valodās augsts līmenis ir mutvārdu daļā, pilnveidota prasme skolēniem izteikt savu viedokli un pamatot to;

* pedagogu kompetence un individuāla pieeja izglītojamiem nodrošina kvalitatīvāku izglītojamo sagatavošanos valsts pārbaudes darbu kārtošanai;

* skolas atbalsts audzēkņiem, nodrošinot PROF pieslēgumu portāla www.uzdevumi.lv pilnvērtīgai izmantošanai, patstāvīgi gatavojoties diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6.klase un matemātikā 3.klasei izpildei tiešsaistē.

Uzdevumi turpmākajam darbam:

* turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, pievēršot uzmanību mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai;

* turpināt izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīzi, lai plānotu turpmāko darbu;

* turpināt darbu pie izglītojamo personīgās atbildības paaugstināšanas par mācību procesa norisi un sasniedzamajiem rezultātiem;

* turpināt pilnveidot rakstītprasmi, lasīšanas tempu, viedokļu pamatošanas prasmes;

* valodas apguves popularizēšanas pasākumi (olimpiādes, konkursi);

* paplašināt IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, turpinot izmantot www.uzdevumi.lv izveidotos metodiskos materiālus un uzdevumus;

* dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos strādāt pie nestandarta situāciju uzdevumu risināšanas;

* jēgpilni izmantot atgādnes par svarīgākajiem jēdzieniem, fizikālajiem lielumiem, to mērvienībām un formulām dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos;

* valodas stundās attīstīt skolēniem klausīšanās un lasītprasmi, mācot ieklausīties gan skolotāju, gan pašu lasītajos tekstos, gan audio ierakstos.

Attachments:
Download this file (pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc)pasvnoert_zin_IGKV_19_20.doc[ ]5263 Kb