Get Adobe Flash player
Home Par skolu Pašvērtējuma ziņojums

postheadericon Pašvērtējuma ziņojums

There are no translations available.

2018./2019. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 410 skolēni.

Skolā ir 23 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2018./2019. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas

Skolā strādā 43 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 4, 2. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2018./2019. mācību gadā visi skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

Attachments:
Download this file (pasvert_zin_IGKV_18_19.doc)pasvert_zin_IGKV_18_19.doc[ ]5155 Kb