Get Adobe Flash player
Home Par skolu Skolas pašvērtējuma ziņojums 2016./17.m.g.

postheadericon Skolas pašvērtējuma ziņojums 2016./17.m.g.

There are no translations available.

2016./2017. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācījās 393 skolēni. Skolā bija 23 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2016./2017. mācību gadā realizēja šādās izglītības programmas:

Nr.

Izglītības programma

Izglītības programmas kods

Licence Nr.

Izdošanas datums

Izglītojamo skaits

1.

Pamatizglītības programma

21011111

V-2015

27.04.2010.

289

2.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-2017

27.04.2010.

16

3.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-2018

27.04.2010.

88

Kopā

393

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji. 2016./2017. mācību gadā 37 skolotāji pilnveidoja savu profesionalitāti dažādos kursos.

Skolā ir iespējams saņemt logopēda, psihologa, speciālā un sociālā pedagoga palīdzību. Skolā darbojas atbalsta personāla metodiskā komisija. Skola nodrošina skolēniem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu:

*     sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, to nodrošina skolas psihologs un klašu audzinātāji;

*     ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un pagasta sociālajiem darbiniekiem;

*     klašu audzinātāji pārzina skolēnu dzīves apstākļus un sniedz sociālo palīdzību, sadarbojoties ar sociālo pedagogu;

*     saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.

Skolā noris mērķtiecīgs darbs skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. Skola piedāvā:

*     iespēju nodarboties ar sportu: ir baseins, stadions, sporta zāle un sporta halle;

*     iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasēm;

*     darboties dažādu interešu izglītības programmu nodarbībās;

*     darboties starptautiskajā projektā „Erasmus+”.

Skolas budžetu nodrošina Kokneses novada pašvaldība. Skolas finansējumu 2016.gadā veidoja:

*     pašvaldības budžets kopā ar investīcijām (ieskaitot skolas siltināšanas un renovācijas projektus) 1 191 296 EUR;

*     mērķdotācija pedagoģiskā personāla atalgojumam 536 167 EUR;

*     mērķdotācija mācību līdzekļiem un grāmatām 7 712 EUR.

Skolas mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un kārtīgas. Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās skolas telpās atbilst normām. Sporta stundas notiek skolas sporta zālē, sporta hallē, stadionā un peldbaseinā.

Skolai ir dienesta viesnīca. Skolēniem ir pieejamas divas datorklases ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Skolā darbojas informācijas centrs – datorizēta lasītava.