Get Adobe Flash player
Home Par skolu

postheadericon Par skolu

postheadericon Karjeras izglītības programma

There are no translations available.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras vadības prasmes ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

 

Karjeras izglītības programma pielikumā

Attachments:
Download this file (IGKV_programma.pdf)IGKV_programma.pdf[ ]387 Kb
 

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti; Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību; Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts

 

Pašnovērtējuma ziņojums pielikumā

Attachments:
Download this file (Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf)Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf[ ]267 Kb
 

postheadericon Uzņemšana 1.klasē

There are no translations available.

1) Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu (skat. Pielikumā). Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

* Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, vecākiem nebūs iespēja iekļūt skolas telpās. Klātienes iesniegumus pieņems skolas dežurants 1.stāva foajē. Iesniegumu pieņemšana klātienē notiks no 1. aprīļa darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00.

* Elektroniski piesakoties, aizpildīto iesniegumu nosūtīt uz e-pastu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2) 1.klasē bērns tiek uzņemts, kad vecāks pēc paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu līdz 25. augustam iesniedzis šādus dokumentus:

* medicīnisko karti 026/u;

* izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā;

* pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

3) Klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam sākas no 20.jūnija.

* Klases audzinātājs skolēnus un vecākus aicinās uz pirmo tikšanos laikā no 22.-26.augustam.

4) Skola nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām un skolēnu apliecību.

4.1.) Nepieciešamie mācību līdzekļi:

* parastie zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, zīmuļu asināmais, krāsu zīmuļi, penālis;

* iegādājoties skolas somu, iesakām ņemt vērā tās svaru, kā arī, vai soma palīdzēs saglabāt mācību burtnīcas un grāmatas;

* līniju (2 uzreiz būs nepieciešamas, un dažas maiņai, ja pilnas) un lielo rūtiņu burtnīcas (4 uzreiz būs nepieciešamas, un dažas maiņai) (1.-2. klasei), vāciņi.

Dizainam un tehnoloģijām, vizuālajai mākslai:

* A4 zīmēšanas bloks, aplikāciju papīrs (krāsains no abām pusēm), 2 mapes (darba lapām un viz. m. darbiem), akvareļu krāsas, guaša krāsas; dažādu izmēru otas guašai un akvareļkrāsām, palete krāsu jaukšanai, ūdens trauks, vaska krītiņi, flomāsteri, šķēres, plastilīns, līmes zīmulis, kaste piederumu salikšanai;

* nospiesti dabas materiāli (lapiņas, puķītes u.t.t.), gliemežvāciņi, sēkliņas u.c.

* mācību gada laikā, savlaicīgi ierakstot e-klasē, būs nepieciešama krāsaina dzija, tualetes papīra rullīši, papīra olu trauki, vate u.c.

Sportam:

* sporta tērps nodarbībām telpās un ārā, apavi iekštelpām un ieteicami citi apavi āra sporta nodarbībām, aizsienams auduma maisiņš.

Peldēšanai:

* peldkostīms (meitenēm) vai peldbikses (zēniem), peldcepure, čības, vēlams peldēšanas brilles, dvielis, šampūns, ziepes.

4.2) Maiņas apavi iekštelpām.

Pielikumā - Mācību plāns un Kārtība izglītojamo uzņemšanai 1.klasē

 

postheadericon Izglītojamo drošības noteikumi

There are no translations available.

Noteikumi nosaka Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  mācību norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem un Skolas personālam, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos:

*evakuācijas plāns;

*iekšējās kārtības noteikumi;

*drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās

 

Noteikumi pielikumā

Attachments:
Download this file (Izglitojamo_drosibas_noteikumi.doc)Izglitojamo_drosibas_noteikumi.doc[ ]458 Kb
 

postheadericon IGKV pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

 

Pielikumā pašnovērtējuma ziņojums

Attachments:
Download this file (Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf)Pašnov_2020_2021_IGKV.pdf[ ]373 Kb
 

postheadericon Attālināta mācību procesa nodrošināšanas kārtība Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021./2022.mācību gadā

There are no translations available.

Šie noteikumi nosaka attālinātā mācību procesa organizācijas pamatnosacījumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021./2022.mācību gadā.

Attālināts mācību process ir saistošs izpildei Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  skolēniem un pedagogiem, ja tiem ir piemēroti (noteikti) obligāti pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija) vai skolā noteiktas attālinātās mācības pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

Noteikumi pielikumā

 

postheadericon Kārtība, kādā tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības IGKV klātienes un ārtelpu nodarbībās

There are no translations available.

Kārtība nosaka darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un ārtelpās,

konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.

Kārtība - pielikumā


Attachments:
Download this file (KĀRTĪBA no 29.03.2021.pdf)KĀRTĪBA no 29.03.2021.pdf[ ]250 Kb
 

postheadericon MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

There are no translations available.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot skolēna mācību sasniegumus, lai sekmētu katra skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

* daudzveidīgi, objektīvi un atbilstoši izziņas līmeņiem novērtēt katra skolēna mācību sasniegumus, to dinamiku, ievērojot viņa vajadzības, intereses un individualitāti;

* veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesa plānošanā skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai;

* sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā;

* motivēt skolēnus uzlabot savus mācību sasniegumus;

* sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību darba rezultātiem, mācot mācīties un veikt pašvērtējumu;

* veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību.

Attachments:
Download this file (IGKV_VK.pdf)IGKV_VK.pdf[ ]418 Kb
 

postheadericon IGKV audzināšanas programma

There are no translations available.

Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

21.gadsimtā izglītošanās notiek visa mūža garumā, un tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa - apzināta izvēle un gandarījums; zināt un prast vairāk, ātrāk, precīzāk; mācīties un studēt ar sapratni un patiku, mācīties citam no cita neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa; mācīties individuālām prasībām piemērotā vidē, izmantojot modernus mācību līdzekļus.

Pielikumā Audzināšanas programma

Attachments:
Download this file (AUDZ. programma lidz 2021.pdf)AUDZ. programma lidz 2021.pdf[ ]642 Kb
 
More Articles...