Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Kārtība attālināta mācību procesa nodrošināšanai

There are no translations available.

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai attālināti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, ievērojot MK 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. p. noteikto

 

1. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu skolēnu, pedagogu un vecāku vienotu izpratni par mācību procesa organizāciju, mācoties attālināti.

2. Mācoties attālināti, katram no procesa dalībniekiem ar direktora rīkojumu
Nr.2-1/16 tiek izvirzīti galvenie pamatuzdevumi:

2.1.  Skolas vadībai – nodrošināt informācijas apriti un atbalstu;

2.2.  Skolotājiem – nodrošināt skaidru un skolēnam saprotamu mācīšanās procesu un gūt atgriezenisko saiti par paveikto;

2.3.  Skolēniem – atbildīgi veikt mācību uzdevumus un sniegt skolotājam atgriezenisko saiti par paveikto;

2.4.  Vecākiem – atbalstīt skolēnu mācīšanos un nodrošināt apbilstošu atbalstu un uzraudzību.

3. Mācību procesa organizācija:

3.1.  Skolas izvēlētā platforma attālināto mācību organizēšanai un komunikācijai ir e-klase. Izmantojot e- klases skolēna paroli, tiek nodrošināta piekļuve mācību platformai – uzdevumi.lv. Atbalstu šo platformu lietošanā, ja nepieciešams, sniedz skolas IT speciāliste Lolita Kalniņa (mob.tel. 28312765) un klases audzinātāji.

3.2.  Skolotājs patstāvīgi var izvēlēties citas mācību platformas, ņemot vērā, ka skolēnam ir saprotama piekļuve un iespējas tās izmantot.

3.3.  Mācības notiek saskaņā ar stundu sarakstu un skolēns saņem informāciju par veicamajiem uzdevumiem e-klases dienasgrāmatā, kurā parādās mācību vielas tēma, veicamais uzdevums, atgriezeniskās saites veids un uzdevuma izpildes termiņš. Skolotājs var veidot mācību plānu visai nedēļai, kā arī tēmas ietvaros.

3.4.  Mācību uzdevumi var būt starpdisciplināri un veicami ilgtermiņā.

3.5.  Ja klases audzinātājs noskaidro, ka skolēnam nav iespēja izmantot interneta resursus, tad viņš organizē darba mapes izveidi, kuru vecāks var saņemt skolā, ar audzinātāju saskaņojot ierašanās laiku.

4. Komunikācija starp skolu, skolēniem un vecākiem tiek nodrošināta, lai visi iesaistītie saņemtu regulāru informāciju par skolēna mācību darbu, mācīšanās apstākļiem un drošību, mācoties patstāvīgi.

4.1.  Oficiālo komunikāciju starp skolu un vecākiem nodrošina direktors (mob.tel. 29435631) un direktora vietniece izglītības jomā I.Poiša (mob.tel. 26403707), savlaicīgi informējot par attālināto mācību norisi un izmaiņām.

4.2.  Komunikāciju ar klases skolēniem un vecākiem nodrošina klases audzinātājs, kurš seko e-klases apmeklējumam sadaļā “Skolēnu/vecāku statistika” un, konstatējot, ka skolēns nav darbojies e-klasē un vecāki nav snieguši informāciju par iemesliem, nekavējoties sazinās ar vecākiem un noskaidro situāciju.

4.3.  Ja klases audzinātājam ar vecākiem neizdodas sazināties, viņš sūta ziņu sociālajam pedagogam, kurš ziņo sociālajam dienestam, kas jautājumu risina savas kompetences ietvaros.

4.4.  Mācību priekšmeta skolotājs seko atgriezeniskajai saitei par skolēna paveiktajiem uzdevumiem un attiecīgi atzīmē e-klasē, veicot formatīvo vērtēšanu, uzslavējot skolēnu vai mudinot atbildīgi veikt darbu.

4.5.  Skolēns papildus var saņemt skolotāja konsultāciju pēc e-klasē publiskotā konsultāciju saraksta, sākumskolas skolēni – arī pie pagarinātās dienas grupas skolotāja dienas grupas nodarbībai norādītajā laikā.

5. Mācoties attālināti, nozīmīga ir vecāku iesaiste, kuras mērķis ir veicināt vecāku izpratni par mācību procesu un nodrošināt savu atbalstu bērnam mācību vielas apguvē.

5.1.  Vecāki kopā ar bērnu vienojas par dienas režīmu, paredzot laiku mācībām, iekļaujot arī darbības, kas nav saistītas ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, spēles, grāmatas un sarunas, kā arī paredzot fiziskas aktivitātes svaigā gaisā.

5.2.  Vecāki regulāri seko informācijai e-klases dienasgrāmatā, mudinot savus bērnus mācīties un izpildīt uzdevumus.

5.3.  Vecāki seko sava bērna drošai interneta izmantošanai.

5.4.  Mācību procesā radušos neskaidros jautājumus vecāki risina, ievērojot secību – saziņa ar mācību priekšmeta skolotāju, tad klases audzinātāju, visbeidzot ar skolas vadību.

5.5.  Ja vecākiem nav iespējama komunikācija ar skolu, izmatojot e-klases saziņu, tad informācijas aprite tiek nodrošināta telefoniski vai sarunas veidā.