Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Datu valsts inspekcijas informācija

postheadericon Datu valsts inspekcijas informācija

There are no translations available.

Datu valsts inspekcija ir saņēmusi vairākus lūgumus skaidrot attālinātā mācību procesa organizācijas atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai. Lūgumus saņemt skaidrojumus izteikuši gan vecāki, kuri bažījās par iespējamiem bērnu privātuma aizskārumiem, gan arī izglītības iestādes, kuras meklē labākos risinājumus, kā, nemazinot apmācību kvalitāti, turpināt organizēt pedagoģisko darbu attālinātas mācīšanās apstākļos.

Datu valsts inspekcija ir secinājusi, ka, lai arī bažas paustas par viena mērķa sasniegšanai īstenotu personas datu apstrādi, tomēr tās lielākoties attiecināmas uz divām savstarpēji saistītām apstrādes darbībām:

1. attālināta mācību stundas norise;

2. mācību procesa ieraksta veikšana.

Datu valsts inspekcija, lai skaidrotu attālinātā mācību procesa organizācijas atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai ir sagatavojusi un publicējusi skaidrojumu savā tīmekļvietnē

https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dvi-par-personas-datu-apstradi-un-aizsardzibu-attalinata-macibu-procesa?fbclid=IwAR0KcgnoxhhflQz4A8ALOAM2xfCJv7dyvvcRN030lUQtl6HDZO_EBa0Qzes

Attiecībā uz attālinātas mācību stundas norises organizāciju, piemērojamais tiesiskais pamats personas datu apstrādei tiešsaistes nodarbību organizēšanai, ir Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.apakšpunktu izglītības iestādes var noteikt kārtību, kādā izglītības programmu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti. Savstarpējā mijiedarbība skolotājam ar skolniekiem savstarpēji ir būtisks elements izglītības procesā. Klātienē, piedaloties nodarbībā, visi nodarbības dalībnieki gan redz, gan dzird viens otru, tiešsaistes nodarbību norises apstākļu pietuvināšana klātienes nodarbībām ļauj pedagogiem jaunos apstākļos izmantot esošās iestrādnes darbā ar audzēkņiem.

Izglītības iestāde var noteikt kārtību tiešsaistes nodarbību organizēšanai tīmekļa vietnē un lūgt audzēkņiem izmantot videokameras, piedaloties tiešsaistes mācību nodarbībā.

Ieraksta veikšanas gadījumā ir būtiski vērtēt, kas ierakstu nodrošina, kas tieši ierakstā redzams (atšķirīgi apsvērumi var būt piemērojami ierakstam, kurā skolotājs skaidro mācību vielu, bet citi, ja redzami arī skolnieki un to reakcija uz jauno mācību vielu; tāpat jāņem vērā kādām personām, cik ilgu laiku un kādu nolūku sasniegšanai iegūtais ieraksts būs pieejams).

Izglītības iestāde ir tiesīga izvēlēties veikt mācību procesa ierakstīšanu, par to informējot bērnu vecākus. Tomēr izglītības iestādei jāspēj pamatot šādas izvēles nepieciešamību kvalitatīva un droša mācību procesa veikšanai.

Arī skolēniem ir būtiski pievērst uzmanību tam, lai tiešsaistes nodarbību laikā neizpaustu lieku informāciju par sevi, saviem un ģimenes sadzīves apstākļiem u.tml. Tādēļ Inspekcija vērš uzmanību, ka lielākajai daļai attālinātas saziņas platformu ir izmantojamas funkcionalitātes, kas ļauj miglot, aizstāt vai citādi modificēt fona attēlu, neizvēloties citiem sanāksmes dalībniekiem aizskarošus attēlus.

Ja mācību procesu ieraksta vecāki vai skolnieki, šādai apstrādei jānodrošina atbilstība Regulai. Vecāki, skolnieki un trešās personas nevarēs izmantot Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktu, bet izvērstu informāciju par privātpersonu veiktu videonovērošanu atrodami Inspekcijas vadlīnijās privātām personām veicot videonovērošanu

videokameru-uzstadisana-un-videonoverosanas-veiksana-fiziskas-personas-privatipasuma.pdf (dvi.gov.lv)

(šajā gadījumā vadlīnijās paustie ieteikumi izmantojami arī mācību ieraksta iegūšanai).